top of page

FILM SELECTION  2020

From a variety of more than 400 international submissions the best 40 short films were selected for screening at the festival – documentary, drama/fiction and animation films. The wide spectrum does not only span thematically, but also geographically - there are films from the Balkans, Italy, Germany, Ireland, Spain, Greece, Turkey, Canada, USA, United Emirates, Nepal, Brazil, Kazakhstan etc.

Complete list, including synopses – English/Albanian:

100 METRI QUADRI.jpg

100 Metri Quadri (100 Square Meters)

 

Agnese and Joanna are two "immobile" women, powerless in front of their condition. Agnese, stuck in motor functions and unable to speak, lives in her bedroom surrounded by memories. Joanna, who came from Russia with the dream of a better life, works as a caregiver. Despite the forced cohabitation, the two live like strangers, but an unexpected event will break their fragile balance...

 

Agnese dhe Joanna janë dy gra "të palëvizshme", të pafuqishme para gjendjes së tyre. Agnese, e mbërthyer në funksionet motorike dhe e paaftë të flasë, jeton në dhomën e gjumit të saj të rrethuar nga kujtimet. Joana, e cila erdhi nga Rusia me ëndrrën për një jetë më të mirë, punon si kujdestare. Pavarësisht nga bashkëjetesa e detyruar, të dy jetojnë si të huaj, por një ngjarje e papritur do të prishë ekuilibrin e tyre të brishtë ...

 

Old woman
Elena Cotta

Nurse
Alla Krasovitzkaya

Director
Giulia Di Battista

Writer
Giulia Di Battista

Producer
CSC Production (Centro Sperimentale di Cinematografia)

Italy, 2018

Drama/fiction – 12:40

About_Arif.jpg

About Arif

Arif who lives with his mother has Down Syndrome. He helps his mother with chores. He tidies up, he washes the dishes, and he takes his mother for a walk. Shopkeepers in the neighbourhood provide Arif with supplies saying “My mother pays at the beginning of the month.” But the truth known to the neighbourhood is different.

 

Arifi jeton me nënën e tij ka Sindromën Down. Ai ndihmon nënën e tij në punët. Ai rregullon, lan enët dhe e merr nënën e tij për një shëtitje. Dyqangjinjët në lagje i japin Arifit furnizime duke thënë “Nëna ime paguan në fillim të muajit. ” Por e vërteta e njohur në lagje është të ndryshme.

 

Arif
Deniz Özkan

Fikriye
Sabriye Kara

Müfit
Altan Erkekli

Gül
Yasemin Konka

Director
Hasan Kalender

Writer
Hasan Kalender

Producer
Hasan Kalender

 

Turkey, 2016

Drama/fiction – 12:17

 

118936236_185711889678231_42474388866685

After Winter

Diagnosed in Canada as a teenager, Quentin is proof that with the right treatment, there’s hope for people living with schizophrenia. Family, friends and the right treatment all play an important role in helping him manage symptoms, prevent relapse, and overcome some of schizophrenia’s biggest challenges.


Diagnostikuar në Kanada si adoleshent, Quentin është provë se me trajtimin e duhur ka shpresë për njerëzit që jetojnë me skizofreni. Familja, miqtë dhe trajtimi i drejtë, të gjithë luajnë një rol të rëndësishëm për ta ndihmuar atë të menaxhojë simptomat, të parandalojë rikthimin e tyre, dhe të kaloj disa prej sfidave më të mëdha të skizofrenisë.

 

Director
Nimisha Mukerji

Producer
Nimisha Mukerji

 

Canada, 2018
Documentary – 15:00

 

Elephant
Film_An_Elephant_2.jpg

An Elephant on the Moon

Paris by night. It's storming, and raining a lot. A lightning falls on a handicapped traffic sign. Because of the electricity, the 20cm white guy in the wheelchair has felt on the ground and becomes alive. Because everything in this giant raining world is a danger to him, He decides go on the moon by stolen balloon.

 

Parisi natën. Me stuhi, dhe shumë shi . Një rrufe bie mbi një shenjë të trafikut e cila simbolizon përsonat me nevoja fizike. Për shkak të energjisë elektrike, një djal i bardhë i gjatë 20 cm në karrocë ka rënë në tokë dhe bëhet i gjallë. Meqenëse gjithçka në këtë botë gjigante me shi është një rrezik për të, ai vendos të shkojë në Hënë me tullumbace të vjedhur.

 

Director
Benjamin Barthélémy

Writer
Benjamin Barthélémy

Producer
Red Elephant (France / China)

 

France, 2016

Animation film – 8:55

Autizmi_edited.jpg

Autizmi me sytë e mi

(Albanian only)

Filmi ka te beje me femijet me autizem ne Shqiperi!

 

Director
Labinot Cuni, Arbër Islami

Producer
Elvana Hana

 

Albania, 2017

Documentary – 19:40

Azar
Azar_edited.jpg

Azar

Azar works as a medical doctor with various patients in a hospital. One day after specific testing she found out she has a rare genetic disease which will bind her to a wheelchair. Nevertheless, she continues her work as a doctor.

 

Azar punon në një spital si mjeke me pacient ndryshëm. Një ditë pas një testimi specifik ajo zbuloi se kishte një sëmundje të rrallë gjenetike e cila detyrohet të përdorë karrocë. Sidoqoftë, ajo vazhdon punën e saj si mjeke.

Cast
Azar Manavi

Director
Diba Ehteshami

Producer
Pouria Heidary Oureh

Islamic Republic of Iran, 2019

Documentary – 8:30

Back_on_their_feet.jpg

Back on their feet – Prosthetics Mission in Nepal

 

After the major earthquake in Nepal many people in remote villages have been suffering severe injuries, often leading to amputations. The charity “Acts of Kindness Collective” brings in doctors and specialists to support village people with prosthetics to help them walk again.

 

Pas tërmetit të madh në Nepal kanë qenë shumë njerëz në fshatra të largëta duke pësuar dëmtime të rënda, duke çuar shpesh në amputime. Bamirësia “Aktet e Mirësisë kolektive”sjell mjekë dhe specialistë për të mbështetur njerëzit e fshatit me proteza për t'i ndihmuar ata të ecin përsëri.

Director
Justin Cava-Jones

Producer
Act of Kindness Collective

Nepal / UK / Indonesia 2015

Documentary – 1:38

Blind.jpg

Blind

The father sits down with his blind son on a park bench and lets him “see” the magic of the world.

 

Babai me djalin e tij të verbër ulen në një stol parku dhe ja përshkruan atij magjinë e botës.

Actors
Sean Harrington
Stephen Anderson

Director
Mike Ritchie

Writer
Mike Ritchie

Producer
Mike Ritchie
Lexi Reddiford-Bell

United Kingdom, 2009

Drama/fiction – 2:05

Melamchi
Building_50_Homes_in_Melamchi.jpg

Building 50 homes in Melamchi

The major earthquake 2015 in Nepal had a devastating impact especially on remote village areas. Many people lost their family members, houses were destroyed. Salina, a young mother describes the events in her life to a group of volunteers who try to restore the living conditions in her village.

Tërmeti i madh 2015 në Nepal kishte një ndikim shkatërrues sidomos në zonat e fshatit me larg. Shumë njerëz humbën anëtarët e familjes së tyre, shtëpitë u shkatërruan. Salina, një nënë e re përshkruan ngjarjet në jetën e saj për një grup vullnetarësh të cilët përpiqen të rivendosin kushtet e jetesës në fshatin e saj.

 

Director
Justin Cava-Jones

Producer
Act of Kindness Collective

Nepal / UK / Indonesia 2016

Documentary – 4:23

Clear_Sky.jpg

Clear Sky

In a primary school in Athens, Greece, three students, a student on the autism spectrum, a student with ADHD and a refugee are struggling against stereotypes. Can their teachers increase the space they think their students deserve by defying the restraints and boundaries of daily life.

 

Në një shkollë fillore në Athinë, Greqi, tre nxënës, një nxënës me autizëm spektrum, një nxënës me ADHD dhe një refugjat luftojnë kundër stereotipave. A munden mësuesit e tyre të rrisin hapësirën që ata mendojnë se e meritojnë nxënësit e tyre duke sfiduar kufizimet dhe kufijtë e jetës së përditshme.

Evi
Andriana Andreovits

Eliza
Vasiliki Sarantopoulou

Asimina
Dimitra Mpasiou

Principal
Petros Apostolopoulos

Psychologist
Elli Dadira

Teacher
Eirini Christidi

Director
Vaso Sidiropoulou
Lefteris Rampazis

Writer
Vaso Sidiropoulou

Producer
Aris Antivachis

Greece, 2019

Drama/fiction – 9:17

Cuerdas
BILD_Cuerdas.png

Cuerdas

Maria's routine at school will be altered by the arrival of a very special child. They will soon become inseparable friends. The film, full of nuances, tells a tender story of friendship between two very special children which is able to captivate the audience but it also speaks of values and illusions.

Rutina e Marisë në shkollë do të ndryshohet nga ardhja e një fëmije shumë të veçantë. Ata së shpejti do të bëhen miq të pandashëm. Filmi, i mbushur me nuanca, tregon një histori të butë miqësie midis dy fëmijëve shumë të veçantë, e cila është në gjendje të rrëmbejë audiencën, por gjithashtu flet për vlera dhe iluzione.

Director
Pedro Solís García

Artistic director
Juan Jésus García Galocha

Writer
Pedro Solís García

Producer
Nicolas Matji

Spain, 2013

Animation film – 10:50

Delivery Boy
Delivery_Boy.jpg

Delivery Boy

Gustavo is a young autistic delivery boy at his uncle's drugstore. He accomplishes his day-to-day activities methodically until he sees a girl riding a bike. After this moment, his life changes completely and his main focus becomes pursuing this new passion.

 

Gustavo është një djalë i ri i lindur me autizëm i cili punon në farmacinë e xhaxhait të tij. Ai realizon aktivitetet e tij të përditshme në mënyrë metodike derisa nje dite sheh një vajzë duke levizur me biçikletë. Pas këtij momenti, jeta e tij ndryshon plotësisht dhe fokusi i tij kryesor bëhet ndjekja e këtij pasioni të ri.

 

Cast
Jorge Hissa
Roberto Frota
Anna Julia Leite

Director
Vinicius Saramago

Writer
Vinicius Saramago

Producer
Renato Tórtora
Janaína Dórea
Vinicius Saramago

Brazil, 2016

Drama/fiction – 15:00

Dimas Game
Dimas_Game.jpg

Dima's Game

Dima and Osama Juhas met and fell in love in Syria, where they both trained as competitive para-athletes at a gym Osama owned. In 2017, they settled in Hamilton, Ontario as government-sponsored refugees. Through every challenge, Dima and Osama's love for each other and their family keeps their attitude positive, from their commitment to their sports — Dima in table tennis, Osama in weight lifting and basketball — to their passion to bring para sports to people with disabilities. In Dima’s Game, we follow Dima’s efforts to realize her dream of competing in Para table tennis in the 2020 Paralympic Games, the challenges she encounters and the supportive community that rises up to help her get there.

Dima dhe Osama Juhas u takuan dhe u dashuruan në Siri, ku të dy u trajnuan si para-atletë konkurrues në një palestër në pronësi të Osamës. Në vitin 2017, ata u vendosën në Hamilton, Ontario si refugjatë të sponsorizuara nga qeveria. Përmes çdo sfide, dashuria e Dima dhe Osama për njëri-tjetrin dhe familjen e tyre e mban qëndrimin e tyre pozitiv, nga angazhimi i tyre ndaj sportit të tyre - Dima në pingpong, Osama në ngritjen e peshave dhe basketbolli - deri në pasionin e tyre për të sjellë para sportive te njerëzit me aftësi të kufizuara.

Director
Oussayma Canbarieh

Producer
Symage Media

 

Canada, 2020

Documentary – 24:08

Don_not_Suppose_my_needs_edited.jpg

Do not suppose my needs

As a follow up to the field research of the project “Do not suppose my needs” which explores the needs of children with special needs in primary education in Kosovo, the animation movie presents some of the 7 main needs derived from the research and the published report. These needs are chosen and presented by the children themselves through a play of animal characters in a stop-motion matter. Children with special needs in Kosovo are not fully included in the education system; as a result, they suffer developmental stagnation due to numerous problems in the implementation of already created educational laws. Therefore, the goal of the whole project and the animation movie itself is examining the needs of children with special needs in primary schools and addressing them to the competent organs by using our experience on policy changes and cooperation, as well as ensuring a higher level of inclusion in the educational system.

 

Si vazhdim i hulumtimit në terren të projektit "Mos supozo nevojat e mia" i cili eksploron nevojat e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsimin fillor në Kosovë, ky film animacion paraqet disa nga 7 nevojat kryesore të dala nga kërkimi dhe raporti i publikuar. Këto nevoja zgjidhen dhe prezantohen nga fëmijët ku prezantojne vetveten përmes një loje me personazhe kafshësh në stop motion. Fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë nuk janë përfshirë plotësisht në sistemin arsimor; si nje rezultat, ata pësojnë ngecje të zhvillimit për shkak të problemeve të shumta në zbatimin e ligjeve arsimore të krijuara tashmë. Prandaj, qëllimi i këtij projekti dhe vetë filmi animacion shqyrton nevojat e fëmijëve me nevoja të vecanta në shkollat ​​fillore dhe adresimi i tyre tek organet kompetente duke përdorur përvojën tonë në ndryshimet e politikave dhe bashkëpunimin, si dhe sigurimin e një niveli më të lartë përfshirjen në sistemin arsimor.

 
Director
Kaltrina Berisha

 

Kosovo, 2020

Animation film – 1:48

Ethnophobia.jpg

Ethnophobia

Survival, clash and symbiosis go side by side; all accompanied by bursts of joy and pain as a result of man’s internal need to find and exaggerate differences when similarities are obviously greater.

Mbijetesa, përplasja dhe simbioza shkojnë krah për krah; të gjitha të shoqëruara nga shpërthime gëzimi dhe dhimbje si rezultat i nevojës së brendshme të njeriut për të gjetur dhe ekzagjeruar dallime kur ngjashmëritë dukshëm janë më të mëdha.

 

Director
Joan Zhonga

Producer
Irida Zhonga

Albania / Greece, 2016

Animation film – 1:48

Faces_and_Figures.jpg

Faces & Figures

Faces, Figures is a documentary film, a singular artistic adventure conducted by Créatures Company for several months with a group of adults with disabilities. Together, they build puppets that serve as guardians of secrets and golems that must be tamed and handled with care before they encounter strangers in public spaces throughout the city. The question of the look is at the heart of the project: looks that we give ourselves, looks from the eyes of others, looks of difference or indifference, the look of the camera and, beyond it, the look of the viewer.

 

Faces, Figures është një film dokumentar, një aventurë artistike e realizuar nga Kompania Créatures për disa muaj me një grup të rriturish me aftësi të kufizuara. Së bashku, ata ndërtojnë kukulla që shërbejnë si roje të sekreteve dhe golemave që duhet të zbuten dhe trajtohen me kujdes para se të hasin të huaj në public hapësira në të gjithë qytetin. Çështja e vështrimit është në zemër të projektit: vështrime që i japim vetes, vështrime nga sytë e të tjerëve, vështrime ndryshimesh ose indiferenca, pamja e kamerës dhe, përtej saj, pamja e shikuesit.

 

Director
Hubert Jégat
Yohan Vioux

Producer
Créatures Compagnie

France, 2016

Documentary – 26:00

Help_edited.jpg

Help

Sometimes helping people is just to throw them.

Ndonjëherë të ndihmosh njerëzit është thjesht t'i hedhësh ata.

Cast
Mostafa Ranjbari

Director
Jamil Marefatian

Writer
Jamil Marefatian

Producer
Jamil Marefatian

Islamic Republic of Iran, 2019

Drama/fiction – 9:45

Hospice_of_Santa_Barbara_edited.png

Hospice of Santa Barbara – Manuel’s Story

A story of loss, illness and struggle of perseverance. This is the story of the passionate musician Manuel Figueroa. After his wife tragically lost her battle against cancer, he was diagnosed with stage 4 lymphoma, with a rather poor perspective. The Hospice of Santa Barbara and his family members took care of him during this utmost critical time, when no one even dared to predict the positive outcome of all those therapies – which it finally was. Manuel could go back to his music, performing with family and friends.

 

Një histori e humbjes, sëmundjes dhe luftës së këmbënguljes. Kjo është historia e një muzikanti të pasionuar Manuel Figueroa. Pasi gruaja e tij humbi tragjikisht betejën kundër kancerit, ai u diagnostikua me limfoma të fazës 4, me një perspektivë mjaft të dobët. Hospice i Santa Barbara dhe anëtarët e familjes së tij u kujdesën për të gjatë kësaj kohe të madhe kritike, kur askush nuk guxoi as të parashikonte rezultatin pozitiv të të gjithëve ato terapi - që më në fund ishte. Manuel mund t'i kthehej muzikës së tij, duke performuar me familjen dhe miqtë.

 

Director
Greg Kroes

Producer
Greg Kroes
Mountain View Films

USA, 2019

Documentary – 10:00

Jo_and_Kessy.jpg

Jo & Kessy

The two French artists with disabilities who have passionate dreams in Music but they never met before. Jo Swing is an accordionist, native from Lyon and Kessy Mac Queen is a singer, native from the Caribbean islands. Although they are living in the technological era, it makes them face the difficulties in somehow getting into an inclusive society because of the old-fashioned concepts. They both are patient in learning from their blindness and strongly believe that Music can lead in a way of love to overwhelm their obstacles in the modern age. They are also astonished in meeting with the Myanmar filmmaker who comes from a place where they've never heard before.

 

Dy artistët francezë me aftësi të kufizuara që kanë ëndrra pasionante në Muzikë, por ata kurrë nuk janë takuar më parë. Jo Swing është një fizarmonist, me origjinë nga Lyon dhe Kessy Mac Queen është një këngëtar me origjinë nga ishujt e Karaibeve. Edhe pse ata janë duke jetuar në epokën teknologjike, kjo i bën ata të përballen me vështirësitë në një farë mënyre për t'u futur në një shoqëri gjithëpërfshirëse për shkak të koncepteve të modës së vjetër. Ata të dy durojnë të mësojnë nga verbëria e tyre dhe besojnë fuqimisht se Muzika mund të çojë në një mënyrë dashurie për të kapërcyer pengesat e tyre në epokën moderne. Ata gjithashtu habitën në takimin me kineastin Myanmar i cili vjen nga një vend ku ata nuk e kanë dëgjuar kurrë më parë.

 

Director
Nwaye Zar Che Soe

Producer
Benjamin Lemaitre

France, 2020

Documentary – 16:30

Keenan_Kampa_edited.jpg

Keenan Kampa

A short film about Keenan Kampa, a ballet teacher and friend of people with Down Syndrome, and ambassador of the Jerome Lejeune Foundation.

Një film i shkurtër për Keenan Kampa, një mësues baleti dhe mik i njerëzve me Down Sindrom, dhe ambasadori i Fondacionit Jerome Lejeune.

 

Director

François Lespes

France, 2014

Documentary – 10:34

Kok_Etik_edited.jpg

Kók Etík

A disabled shoemaker is secretly in love with a girl from the opposite window. However his desperate love remains silent...

 

Një këpucar me aftësi të kufizuara dashurohet fshehurazi me një vajzë nga dritarja përballë. Sidoqoftë dashuria e tij e dëshpëruar mbetet e heshtur...

Director
Ainur Turgambayeva

Writer
Ainur Turgambayeva

Cinematographer
Azizali Abishev

Kazakhstan, 2019

Documentary – 13:27

Lift_to_the_World.jpg

Lift to the World

''Lift to the World'' is a short documentary about a woman, who is unable to leave her four walls, and begins to develop her passion. Painting the images of saints gives her hope for meeting the world.

 

''Lift to the World '' është një dokumentar i shkurtër për nje grua e cila nuk është në gjendje të lërë katër muret e saj dhe fillon të zhvillojë pasionin e saj. Pikturimi i imazheve të shenjtorëve i jep shpresë asaj për të takuar botën.

Director
Wawrzyniec Turowski

Writer
Wawrzyniec Turowski

Producer
Wawrzyniec Turowski

Poland, 2018

Documentary – 9:55

Look Beyond
Look_Beyond_Appearances_edited.jpg

Look Beyond Appearances

"If dreams were supposed to be chased by running, we would have been stuck in same start point" Papa President Ricky.

Despite all the difficulties of polio paralysis, Ricky Likabu and his other polio musician friends, have never given up their passion for years and managed to spread their music worldwide. The music band Staff Benda Bilili, which means "Look Beyond Appearances" was formed by Ricky Likabu in 1997, who has polio (Infantile Paralysis), in Congo, Kinshasa.

The band is a success story of their passion for music which made their dreams come true and continue to inspire other people with polio all around the world.

 

"Nëse ëndrrat do të ndiqeshin duke u ngutur, ne do të ishim bllokuar te e njëjta pikë fillestare "Papa President Ricky.

Pavarësisht nga të gjitha vështirësitë nga paraliza e poliomelitit, Ricky Likabu dhe shoket e tij muzikant gjithastu me paralize, kurrë nuk kanë hequr dorë nga pasioni i tyre për vite me radhë dhe ia kanë dalë të përhapin muzikën e tyre në të gjithë botën. Bendi muzikor Staff Benda Bilili, që do të thotë "Shikoni Përtej Shfaqjeve "u formua nga Ricky Likabu në 1997, i cili ka poliomelit (Infantile)Paraliza), në Kongo, Kinshasa.

Bendi është një histori suksesi e pasionit të tyre për muzikën e cila iu a bëri ëndrrat e vërteta dhe vazhdojnë të frymëzojnë njerëz të tjerë me poliomielit në të gjithë botën.

 
Director
Dervin Usta

Turkey, 2015

Documentary – 8:20

Martin
BILD_Martin_screenshot_09_edited.jpg

Martin

Martin has not slept in a bed for many years. He doesn't consider himself homeless. He is one of the most content and happiest individuals I have ever met. This short documentary explores the development of our relationship over the last few years but more importantly the search for happiness and what it means to different people.

 

Martin nuk ka fjetur në shtrat për shumë vite. Ai nuk e konsideron veten të pastrehë. Ai është një nga individët më të kënaqur dhe më të lumtur që kam takuar ndonjëherë. Ky dokumentar i shkurtër eksploron zhvillimin e marrëdhënieve tona gjatë viteve të fundit por më e rëndësishmja është kërkimi i lumturisë dhe çfarë do të thotë kjo për njerëz të ndryshëm.

Director
Donal Moloney

Writer
Patricia Murphy

Cinematography
Donal Moloney

Producer
Donal Moloney

Ireland, 2017

Documentary – 9:20

Match
Match_edited.jpg

Match

Gregory is in a wheelchair since he fell off a roof. In training for a new career, he seemed to be on the right track, but for the past few weeks, his behaviour has become alarming...

 

Gregori është në karrocë që kur kishte rënë nga një çati. Në trajnim për një karrierë të re, ai dukej se ishte në rrugën e duhur, por pas disa javësh, sjellja e tij bëhet alarmante…

 

Gregory
Clément Jolly

Physio
Marion Denivan

Director
Vincent Hazard

Writer
Vincent Hazard

France, 2018

Documentary – 6:00

My_Daughter_Yoshiko.jpg

My Daughter Yoshiko

With her daughter Yoshiko diagnosed with Autism Spectrum Disorder, and her husband overseas serving in the military, Saki Omura is finding it harder and harder to cope. Too ashamed to burden others and too proud to ask for help, Saki faces the now-daunting task of giving her daughter the best life possible.

 

Me vajzën e saj Yoshiko të diagnostikuar me Autizem, dhe burri i saj që shërben jashtë shtetit në ushtri, Saki Omura po e gjen më të vështirë dhe më të vështirë për tu përballuar. Shumë i turpëruar për të ngarkuar të tjerët dhe shumë krenare për të kërkuar ndihmë, Saki përballet me detyrën tani marramendëse për t'i dhënë vajzës së saj jetën më të mirë të mundshme.

 

Cast
Saori Goda
Mei-Lin Hosang
Yoshi Amao
Rika Akanishi
Amy Hoerler

Director

Brian Blum

Writer
Brian Blum
Kent Morita

Producer
David E. M. Maire
Bryan Benitez
Ryan Beharry

 

USA, 2018

Drama/fiction – 15:00

One_Piece_of_the_Puzzle_edited.png

One Piece of the Puzzle

A ten-minute documentary showing a refreshing look on autism to push people to rethink the misconceptions that many have prematurely shown on the disability. New director, René Lorraine holds this topic close to home as she embarks on shedding this different light on autism by focusing on her younger brother, Malaika. Malaika is seven years old and is on the spectrum – “One Piece of the Puzzle” merges observational documentary, interviews and archive footage to provide audiences with an all rounded view of Malaika and how he has grown with his autism.

 

Një dokumentar dhjetë minutësh që tregon një vështrim freskues të autizmit për t'i shtyrë njerëzit të rimendojnë konceptet e gabuara që shumë kanë treguar para kohe për aftësinë e kufizuar. Regjisori i ri, René Lorrene e mban këtë temë afër shtëpisë ndërsa fillon të hedhë dritën e ndryshme të autizmit duke u përqëndruar te vëllai i saj i vogël, Malaika. Malaika është shtatë vjeç dhe është në spektër - Një pjesë e Mister bashkon dokumentarin vëzhgues, intervistat dhe pamjet arkivore për t’i siguruar audiencës një pamje të rrumbullakosur të Malaika dhe si është rritur me autizmin e tij.

Cast
Malaika
Lucia
Cleopatra

Director
René Lorraine

Producer
René Lorraine

 

United Kingdom, 2019

Documentary – 10:40

Pink_Syndrome.jpg

Pink Syndrome

A boy having Down syndrome buys a cotton candy. Then he loses it. When he bumps into a man.

 

Një djalë që ka sindromën Daun blen një karamele pambuku, mirëpo ai e humb atë, kështu që pas kësaj ai përplaset me shitësin!

 

Cast
Navid Mortezaie
Hasan Rajabi

Director
Ayoub Sheikh Ahmadi

Writer
Ayoub Sheikh Ahmadi

Producer
Ayoub Sheikh Ahmadi

Islamic Republic of Iran, 2018

Drama/fiction – 4:00

Routine_2_edited.jpg

Routine

After the death of Alban's brothers in the fire that burnt down their home, the entire family suffers from a shock, mental disorder and extreme poverty. Of all family members, Alban has been affected the most by the tragedy.

Pas vdekjes së vëllezërve të Albanit në zjarrin që u dogji shtëpinë, e gjithë familja vuan nga një tronditje, çrregullim mendor dhe varfëri ekstreme. Nga të gjithë anëtarët e familjes, Albani është prekur më së shumti nga tragjedia.

 

Director
Bekim Guri

Writer
Bekim Guri

Producer
Bekim Guri, Albina Hoti

 

Kosovo, 2017

Documentary – 14:00

Saisunee_edited.jpg

Saisunee

Saisunee Jana, the gold medalist, wheelchair fencing, the Paralympics, London.

 

Saisunee Jana eshte ne karroce invalidesh dhe eshte fituese e medaljes se arte ne Paralympics, London

 

Cast
Saisunee Jana

Director
Oradol Kaewprasert

Writer
Oradol Kaewprasert

Producer
Oradol Kaewprasert

 

Thailand, 2016

Documentary – 1:00

Te_drejta_edited.jpg

Te drejtat e barabarta...

Welfare of children with autism in Northern Macedonia, daily lessons and internships with teachers.

 

Fëmijët me autizëm në Maqedoninë veriore, mirëqenia e tyre dhe të drejtat e barabarta për ta!

 

Director
Xhumadije Ibrahimi

Writer
Xhumadije Ibrahimi

 

North Macedonia, 2016

Documentary – 10:21

Te_rintje_Down_YouTube.jpg

Të rinjtë e ''Down Syndrome Kosova''

Young people with Down Syndrome in Kosovo who engage in various activities, also working to be equally with everyone. 

 

Të rinjtë me Sindromën Daun në Kosovë merren me aktivitete të ndryshme, duke punuar gjithashtu për të qenë të barabartë me të gjithë!

 

Director
Down Syndrome Kosova

Producer
RTK

 

Kosovo, 2019

Documentary – 5:51

The_Light_of_Silence_edited.jpg

The Light of Silence

Emilia (10 years old) argues with her deaf cousin Louis. She thinks that he is so boring not even able to play a game. After the mother had sent both kids to their rooms, Louis enters Emilia's room. He wants to show her something. Emilia is curious so she follows him and they conversate voiceless. Louis leads her out to a river where they watch a beautiful sunset. Emilia understands that you can also have fun together if you can not hear anything. Without words they become friends.

 

Emilia (10 vjeç) grindet me kushëririn e saj të shurdhër Louis. Ajo mendon se ai është aq i mërzitshëm, madje as në gjendje të luajë një lojë. Pasi nëna i kishte dërguar të dy fëmijët në dhomat e tyre, Louis hyn në dhomën e Emilias. Ai dëshiron t'i tregojë asaj diçka. Emilia është kurioze, kështu që ajo e ndjek atë dhe ata bisedojnë pa zë. Louis e çon atë drejt një lumi, ku ata shikojnë një muzg të bukur. Emilia kupton që edhe ju mund të argëtoheni së bashku nëse nuk mund të dëgjoni asgjë. Pa fjalë ata bëhen miq.

 

Cast
Charlie Schrein
Hannah Cassel

Director
Anna Lena Höhne

Writer
Anna Lena Höhne

Producer
Anna Lena Höhne

Germany, 2018

Documentary – 3:23

The_Merit_of_Dedication_edited.jpg

The Merit of Dedication and Determination

 

The story of a bilateral amputee artist who hasn't given up on life.

 

Historia e një artisti me dy kembet e amputuara, i cili nuk ka hequr dorë nga jeta.

 

Director
Michael Avon

Writer
Michael Avon

Producer
Michael Avon

 

USA, 2016
Documentary – 2:50

The_Other_Side_edited.jpg

The other side – Mountain Climber

Martin, a sales manager, lost one hand in a motor bike accident. However this doesn’t stop him going up. Always working on attaining physical and mental strength, Martin climbed up to the highest peaks. The series of films depict the incredible journey of different lives among the expatriate community in the UAE, which comprises the larger chunk of its total population. The films portray different stories of people who manage to find time to follow their heart and pursue their passion. Depicting “the other side” of their lives, the film explores the minds of passionate people, and their lifestyle, on how they make the right use of their time and resources to do what they really love, amidst their busy work life.

 

Martin, një menaxher shitjesh, humbi njërën dorë në një aksident me motoçikletë. Sidoqoftë kjo nuk e ndalon atë të ngjitet majave. Gjithmonë duke punuar në arritjen e forcës fizike dhe mendore, Martin u ngjit në majat më të larta.  Seria e filmave përshkruan udhëtimin e pabesueshem të jetëve të ndryshme midis komunitetit të mërguar në Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili përbën pjesën më të madhe të popullsisë së saj totale. Filmat përshkruajnë histori të ndryshme të njerëzve që arrijnë të gjejnë kohë për të ndjekur zemrën e tyre dhe për të ndjekur pasionin e tyre. Duke përshkruar "anën tjetër" të jetës së tyre, filmi eksploron mendjet e njerëzve të pasionuar, dhe mënyrën e jetesës së tyre, mbi mënyrën se si ata e përdorin kohën e duhur dhe resurset për të bërë atë që ata me të vërtetë duan, mes jetës së tyre të zënë me punë.

 

Director
Rajeev Thottippully

Producer
Abu Dhabi Media

 

United Arab Emirates, 2020

Documentary – 3:14

The_Routine.jpg

The Routine

For some people routine is boring, for some others it is an indispensable part of their lives. Vangelis is non-verbal and considered low-functioning on the autism spectrum. Living with him is not easy. His mother tries not to change his routine, so his day runs quietly. The daily of Giannis, on the other hand, follows fast rhythms without giving him the space that he needs for compassion and empathy. In this short film, a sudden event will link our two heroes, and we recall that in accepting and fulfilling our differences, life can be much better.

 

Për disa njerëz rutina është e mërzitshme për disa të tjerë është pjesë thelbësore e jetës së tyre. Vangelis është jo-verbal dhe konsiderohet me funksionim të ulët në spektrin e autizmit. Të jetosh me të nuk është e lehtë. Nëna e tij përpiqet të mos ndryshojë rutinën e tij, kështu që e përditshmja e tij kalon e qetë. E përditshmja e Giannis, nga ana tjetër, ndjek ritme të shpejta pa i dhënë atij hapësirën që i nevojitet për dhembshuri dhe ndjeshmëri. Në këtë film të shkurtër, një ngjarje e papritur do të lidhë dy heronjtë tanë, dhe kujtojmë se në pranimin dhe përmbushjen e dallimeve tona, jeta mund të jetë shumë më e mirë.

 

Cast
Foteini Ntemiri
Takis Papamathaiou
Jason Papamathaiou

Director
Dimitris Andjus

Writer
Kalliopi villy Kotoula

Producer
Kalliopi villy Kotoula

Greece, 2015

Drama/fiction – 26:55

Touch_of_Love.jpg

Touch of Love

Film about one art lesson for a blind child. Watching one art lesson becomes a metaphorical observation about inner eyes we all have. Concentrating on one character throughout the film, the film camera tries to transfer the world of a blind girl and her inner imagination.

 

Film për një mësim arti për një fëmijë të verbër. Shikimi i një mësimi arti bëhet një vëzhgim metaforik për sytë e brendshëm që kemi të gjithë. Duke u përqëndruar në një personazh në të gjithë filmin, kamera e filmit përpiqet të transferojë botën e një vajze të verbër dhe asaj.

 

Director
Pavel Ruzyak

Czech Republic, 2019

Documentary – 9:00

Film_Waiting_2_for_a_Train_edited.jpg

Waiting for a Train

It's love at first sight for two young adults who must learn quickly how to deal with a health challenge. The story brings romance and laughter into your heart, it will make you cry, laugh, and think. Two people meet at the train station. Life is full of surprises. You never know, where you will meet your soulmate.

 

Dashuri me shikim të parë për dy të rinj të rritur që duhet të mësojnë shpejt se si të merren me një sfidë shëndetësore. Historia sjell romancë dhe të qeshur në zemrën tuaj, kjo do t'ju bëjë të qani, të qeshni dhe të mendoni. Dy persona takohen në stacionin e trenit. Jeta është plot të papritura. Kurrë nuk e dini, ku do të takoni shoqen tuaj të shpirtit.

 

Cast
Natalya Rudakova

Vahag Bagratuni

Jonathan Cruz

Katie Trubetsky

Robin Haden

Director
Uladzimir Taukachou
Alex Vetrov

Writer
Alex Vetrov

Producer
Uladzimir Taukachou
Alex Vetrov

USA, 2014

Drama/fiction – 20:00

Wave
Wave.jpg

Wave

A man wakes from a coma speaking a fully formed but unrecognizable language baffling linguistic experts from around the globe.

 

Një burrë zgjohet nga një gjendje kome dhe fillon të flas një gjuhë plotësisht të formuar, por të panjohur, ekspertë gjuhësorë nga e gjithë bota hutohen nga kjo ngjarje.

Caspar Rubicon
TJ O’Grady Peyton

Frank
Emmet Kirwan

Leaf
Tiny James

Huldvar
Danny Kehoe

Doctor
Daniel Reardon

narrated by
Jarvis Cocker

Director
Benjamin Cleary & TJ O’Grady Peyton

Writer
Benjamin Cleary

Director of Photography
Burschi Wojnar

Producer
Rebecca Bourke
ASSEMBLY

 

Ireland, 2017

Drama/fiction – 13:46

You_Should__Morons.jpg

You should have stayed home, you Morons

 

Six actors carrying an intellectual disability face the challenge that is the world of acting during the rehearsals for a theatre play. The film is a portrait of their reactions to the emotional stimuli brought on by the rehearsals, and by the evolution of their characters, until the opening night of the play “You Should Have Stayed Home, you Morons”.

 

Gjashtë aktorë që kanë një paaftësi intelektuale përballen me sfidën që është bota e aktrimit gjatë provave për një shfaqje teatrore. Filmi është një portret i reagimeve të tyre ndaj stimujve emocionale të sjellura nga provat dhe nga evolucioni i personazheve të tyre, deri në natën e hapjes së shfaqjes "Duhet të kesh qëndruar në shtëpi, o Morones".

Director
Inês Luís

Producer
Inês Alegre

 

Portugal, 2019

Documentary – 15:00

bottom of page